Regulamin

REGULAMIN 
Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
„Tropem Wilczym” 
Jadowniki - 05 marca 2023 r. 
 
1. ORGANIZATORZY 
Sołtys oraz Rada Sołecka wsi Jadowniki 
Stowarzyszenie „Nasze Jadowniki” 
ZHP Szczep Czarny im. Bohaterów Państwa Podziemnego z Jadownik 
 
KONTAKT: 
Rejestracja zawodników, opłaty, kontakt z mediami: 
Michał Krzywda +48 722 259 423 michalkrzywda@gmail.com 
 
Trasa biegu, pytania techniczne odnośnie biegu 
Jarosław Sorys +48 781 525 508 jsorys@onet.pl 
 
www.tropemwilczym.com
 
ORGANIZATOR I KOORDYNATOR AKCJI OGÓLNOPOLSKIEJ: 
Fundacja Wolność i Demokracja
Al. Jerozolimskie 30/14
00-024 Warszawa
tel: +48 22 6288505
 
2. CEL IMPREZY 
Popularyzacja wiedzy i treści historycznych na temat Żołnierzy Wyklętych. Promowanie biegania i zdrowego stylu życia. 
 
3. TERMIN, MIEJSCE 
05 marca 2023, godz. 12.00, 
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jadownikach – ul. Szkolna 5; 32-851 Jadowniki 
 
4. TRASA, DYSTANS 
Do wyboru będą przygotowane 3 trasy: 
 
TRASA 1: dystans 1963 m. 
Nawierzchnia asfaltowa, kamienista, fragmentami miękka, leśna 
Trasa nie posiada atestu PZLA, ale będzie oznakowana i zabezpieczona. 
 
TRASA 2: dystans 10 km. 
Nawierzchnia asfaltowa, kamienista, 7km asfalt + 3km droga ubita twarda. Oznaczona, co 1 km. Trasa nie posiada atestu PZLA, ale będzie oznakowana i zabezpieczona. 

TRASA 3: dystans 5 km.  – Nordic Walking

5. BIURO ZAWODÓW, SZATNIE, DEPOZYTY 
Biuro zawodów, szatnie, toalety, natryski oraz depozyty będą znajdowały się w budynku Hali sportowej -  Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jadownikach,, ul. Szkolna 5; 32-851 Jadowniki 
 
Pakiety startowe będą wydawane w Biurze Biegu w godzinach 9.00 – 11.30 w dniu zawodów. 
 
6. UCZESTNICTWO 
- W obu biegach prawo startu mają zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat. 
- Osoby poniżej 16 roku życia mogą startować w biegu za okazaniem pisemnej zgody opiekuna prawnego. - Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń lub z innych niezależnych od organizatora powodów. 
- Limit uczestników biegu, którzy otrzymają pełne pakiety startowe wynosi 240 osób. 
- Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczny podpis na oświadczeniu o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu oraz okazanie dokumentu tożsamości, celem weryfikacji danych osobowych. 
- Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność. 
- Zachęcamy służby mundurowe do startu w umundurowaniu. Nie jest to warunek konieczny, jednak ze względu na charakter biegu mundur będzie mile widziany. 
 
7. ZGŁOSZENIA, OPŁATY 
Zapisy do biegów odbywają się przy pomocy e-formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie

https://chronotex.pl/opis-zawodow/?id_zawodow=900

Organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia z innych przyczyn. 
 
Uczestnicy biegu zobowiązani są do wpłacenia wpisowego w wysokości: 
50,00 zł – w przypadku płatności do dnia 13 lutego 2023 r.
60,00 zł – w przypadku płatności do dnia 28 lutego 2023 r. 
70,00 zł – w przypadku płatności gotówką w dniu zawodów 
 
Zapisy elektroniczne trwają do 28 lutego 2023 r. Po tym terminie możliwa będzie rejestracja i płatność wyłącznie w dniu zawodów, w biurze zawodów tylko za gotówkę, pod warunkiem, że organizator wcześniej nie zamknie listy startowej. 
 
Opłaty wpisowej dokonujemy poprzez formularz https://chronotex.pl/opis-zawodow/?id_zawodow=900 postępując zgodnie z instrukcją operatora płatności. Formularz opłat znajduje się na stronie zapisów. 
 
Pakiety startowe otrzyma pierwsze 240 osób, które opłacą wpisowe. 
 
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia jej na inną osobę. 
 
Dla pierwszych trzech osób w kategorii OPEN mężczyzn oraz kobiet w biegu na 10km organizator dodatkowo przewidział puchary. 
 
8. ZASADY FINANSOWANIA 
Zawodnicy startują na własny koszt. 
Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy i sponsorzy. 
 
W ramach opłaty startowej organizator zapewnia dla pierwszych 240 osób, które dokonały wpłaty: 
- Elektroniczny pomiar czasu wraz z materiałem filmowym z momentu wbiegnięcia na metę 
- Numer startowy ze zwrotnym chipem 
- Koszulkę z grafiką o tematyce Żołnierzy Wyklętych – rozmiary koszulek ze względów organizacyjnych są ograniczone, nie ma możliwości wcześniejszego zamówienia i rezerwacji danego rozmiaru 
- Pamiątkowy medal, po przebiegnięciu dystansu 
- Talon na ciepły posiłek
- Ubezpieczenie podczas biegu 
- Napoje na mecie i w trakcie biegu 
 
W ramach opłaty startowej dla pozostałych uczestników organizator zapewnia: 
- Elektroniczny pomiar
- Numer startowy ze zwrotnym chipem 
- Talon na ciepły posiłek 
- Ubezpieczenie podczas biegu 
- Napoje na mecie i w trakcie biegu 

9. Organizator przewiduje również klasyfikację pucharową oraz statuetki:
- Puchary w biegu na 10km z podziałem na mężczyzn oraz kobiety
- W biegu na 10km będzie obowiązywać klasyfikacja wiekowa:
Klasyfikacja w Kategoriach Wiekowych Kobiet i Mężczyzn w biegu na 10km:
M1 16-29 lat K1 16-29 lat
M2 30-39 lat K2 30-39 lat
M3 40-49 lat K3 40-49 lat
M4 +50 lat K4 +50 lat
- Statuetki we wszystkich biegach I, II, III miejsce z podziałem na mężczyzn oraz kobiety

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, w tym w szczególności w przypadku zmiany sytuacji faktycznej w Polsce w związku z epidemią SarsCoV-2 lub zmianą przepisów prawnych. Uczestnicy, którzy dokonali zgłoszenia, będą na bieżąco informowani o ewentualnych zmianach w regulaminie (poprzez informację na stronie WWW, na portalu Facebook lub drogą e-mailową). Jednocześnie w przypadku odwołania biegu w dniu 5 marca 2023 r. ze względu na zmianę sytuacji w związku z epidemią SarsCoV-2 lub zmianą przepisów prawnych wszystkie osoby, które wykupiły pakiety startowe zachowają je i bieg zostanie zorganizowany w terminie ustalonym przez organizatora głównego.
 
11. UWAGI KOŃCOWE 
Wszystkich uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin. 
Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu. 
- Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 
- Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy. 
- Zaleca się posiadanie aktualnych badań lekarskich. 
- Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy. 
- Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 
- Organizator ubezpiecza zawodników. 
 
 
 
 


OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA BIEGU 
 
Imię i Nazwisko: ………………………………………………………….. 
Numer startowy: …………………………………………………………. 
Data urodzenia: …………………………………………………………… 
 
Uczestniczę w Biegu Tropem Wilczym świadom czyhających zagrożeń i na własne ryzyko. Jestem świadomy, iż mój udział w biegu może narazić mnie na utratę zdrowia lub życia. Zabezpieczę się wszelkimi możliwymi sposobami od ryzyka utraty zdrowia lub życia związanego z moim uczestnictwem w biegu. Zwalniam z wszelkiej odpowiedzialności organizatora biegu, a także kierownictwo, administratorów, osoby odpowiedzialne wg kompetencji, urzędników, wolontariuszy, świadczeniodawców na wypadek strat, zranień, utraty zdrowia lub życia, lub szkód związanych z moim uczestnictwie w biegu. Zgadzam się, aby wszystkie spory i kontrowersje związane z biegiem rozstrzygał Komitet Organizacyjny, którego postanowienia są definitywne i obowiązujące. Nie będę wnosić żadnych spraw, nie będę rozpoczynać żadnej procedury sądowej i nie będę żądać żadnego zadośćuczynienia przed sądami. Zgadzam się na filmowanie mnie, na fotografowanie mnie, na wykorzystywanie moich danych obecnie i w przyszłości przez organizatorów biegu.
Jednocześnie zobowiązuję się przekazać wszystkie niezbędne dane trackingowe, akceptację regulamin RODO oraz deklaruję, że jeżeli wystąpią u mnie objawy choroby nie wezmę udziału w wydarzeniu i poinformuję o tym organizatora.

 
Podpis 
 
 
 
RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
  
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej: „Rozporządzenie”) informujemy, iż będą przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Stowarzyszenie Nasze Jadowniki, danych osobowych. Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzania informujemy, że: 
- Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Nasze Jadowniki z siedzibą w Jadownikach ul. Małopolska 12 Telefoniczny kontakt 722259423 lub adres e-mail: michalkrzywda@gmail.com 
- Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, wiek, datę urodzenia, adres e-mail, klub, miasto, telefon, płeć; 
- Dane osobowe gromadzone są podczas rejestracji uczestnika na BIEG TROPEM WILCZYM:
- Stowarzyszenie Nasze Jadowniki w Jadownikach przetwarza dane osobowe w następujących celach: 
- umieszczenia danych w wewnętrznym systemie uczestników BIEGU TROPEM WILCZYM; 
- przygotowania i wydrukowania numerów startowych; 
- przygotowania i wydania pakietów startowych; 
- przygotowania i wydrukowania list startowych oraz umieszczenia list na stronach internetowych  www.tropemwilczym.com.pl  oraz www.chronotex.pl ; 
- rozwieszenia list startowych w Biurze BIEGU TROPEM WILCZYM; 
- przygotowania, wydrukowania list z wynikami poszczególnych biegów i wywieszenia list w Biurze BIEGU TROPEM 
WILCZYM 
- umieszczenia list z wynikami poszczególnych biegów na stronie internetowej www.tropemwilczym.com.pl , oraz www.chronotex.pl; 
- umieszczenia danych na listach osób do dekoracji pucharowej; 
- udzielenia informacji oraz weryfikacji poprawności zapisów na poszczególne biegi w Biurze BIEGU TROPEM WILCZYM; 
 
Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Stowarzyszenie Nasze Jadowniki w Jadownikach, przez który rozumieć należy organizację wydarzenia BIEG TROPEM WILCZYM. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. 
 
Odbiorcami danych mogą być: 
- Członkowie zwyczajni i wspomagający Stowarzyszenie Nasze Jadowniki w Jadownikach 
- Podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy, przygotowujący i drukujący numery startowe; 
- Podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy, przygotowujący i drukujący listy z wynikami poszczególnych biegów; 
- Wolontariusze Stowarzyszenia Nasze Jadowniki; 
- Firmy i kierowcy pojazdów współpracujących ze Stowarzyszeniem Nasze Jadowniki przy organizacji BIEGU TROPEM 
WILCZYM; 
- Pozostali uczestnicy BIEGU TROPEM WILCZYM; 
- Użytkownicy strony internetowej www.tropemwilczym.com.pl oraz www.chronotex.pl  
- Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji biegu, w stosunku do danych przetwarzanych w celu przeprowadzenia biegu BIEGU TROPEM WILCZYM, do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany jak również w formie profilowania. 
 
W związku z przetwarzaniem przez Stowarzyszenie Nasze Jadowniki w Jadownikach danych osobowych, przysługuje: 
- prawo dostępu do treści danych; 
- prawo do sprostowania danych; 
- prawo do usunięcia danych; 
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 
 
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Stowarzyszenie Nasze Jadowniki w Jadownikach danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w BIEGU TROPEM WILCZYM. Stowarzyszenie Nasze Jadowniki w Jadownikach nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.